چاپ افست

چاپ افست

نظارت بر چاپ افست

ناظر چاپ کیست و نظارت چاپ چیست ؟

 

ناظر فنی چاپ کسی است که علاوه بر کاروری کامپیوتر بتواند از عهده تشخیص انواع چاپ، نظارت بر لی آت موضوعات چاپی، تشخیص کیفیت عکس و اسلایدها، طرح های چاپی، کارهای لیتوگرافی وفرایندهای چاپ و برش و صحافی، هزینه یابی برآید .

Tamadon Hezareh arm-Web

وظایف ناظر چاپ چیست ؟

۱  –     توانایی نظارت بر لی آت موضوعات چاپی

 ۲ –      آشنایی با موضوعات چاپی و کاربرد آنها شامل:

 ·         بروشور و کاربرد آن + کاتالوگ و کاربرد آن

 ·         پوستر و کاربرد آن + انواع کارت و کاربرد آنها

 ·         سربرگ و کاربرد آنها + پاک نامه و کاربرد آنها

 ·         نشریات و کاربرد آنها +کتب و جزوات

 ۳  –     آشنایی با مفهوم لی آت و کاربرد آن در فرایند چاپ

 ۴  –    آشنایی با مفهوم هنر و کاربرد آن در چاپ

 ۵  –    آشنایی با روانشناسی رنگ و کاربرد آن در هنر

 ۶  –    توانایی تشخیص انواع چاپ و کاربرد آن

 ۷  –   آشنایی با صنعت چاپ و تاریخچه آن

 ۸  –   آشنایی با روش های چاپ و کاربرد آنها شامل:

 ·         چاپ ملخی و کاربرد آن + چاپ طلاکوب و کاربرد آن

·         چاپ افست و کاربرد آن + چاپ فلسکو و کاربرد آن

 ·         چاپ هلیو و کاربرد آن + چاپ فلوک (پفکی) و کاربرد آن

 ۹  –     شناسایی اصول تشخیص انواع چاپ

 ۱۰ –  توانایی تشخیص عوامل موثر محیط کار

 ۱۱-   آشنایی با عوامل موثر فیزیکی محیط کار

 ۱۲آشنایی با عوامل فیزیولوژیکی محیط کار

 ۱۳ –  آشنایی با عوامل بیولوژیکی محیط کار

 ۱۴ –  آشنایی با ارگونومی

 ۱۵ –  شناسایی اصول تشخیص عوامل موثر محیط کار

 ۱۶ –  توانایی تشخیص عوامل موثر محیط کار

 ۱۷ –  توانایی تشخیص انواع چاپ به کاربرد آن

 ۱۸ –  توانایی تشخیص کیفیت عکس و اسلایدهای موضوعات چاپی

 ۱۹ –  توانایی تشخیص کیفیت طرح های موضوعات چاپی

 ۲۰ –  توانایی تشخیص کیفیت کارهای لیتوگرافی

 ۲۱ –  توانایی نظارت و تشخیص کیفیت فرایندهای چاپ

 ۲۲ –  توانایی تشخیص کیفیت صحافی فرم های چاپی

 ۲۳ –  توانایی هزینه یابی از فرایندهای چاپ

 ۲۴-توانایی اجرای مقررات و آیین نامه های شغلی و استانداردهای تضمین کیفیت

Loop
فرضیه رنگ
پالت رنگ
Tamadon Hezareh arm-Web
چاپ افست
لوگو و تلفن ها

ویژگیهای شخصیتی ناظر چاپ چیست ؟

      بطور طبیعی داشتن چشمان قوی و چابکی از ضروریات برای ایفای نقش ناظر چاپ به حساب می آید.صنعت چاپ در همه جا، جای خودش را باز کرده و بروشور، کاتالوگ، پوستر، انواع کارت، سربرگ، تراکت، نشریه و کتاب و جزوه ها را به زیر چتر خود آورده است. فرد علاقمند به این شغل باید دید هنری و رنگ شناسی خوب و روانشناسی طرح ها و رنگ ها را به خوبی درک کند.

 کار جمعی را بپسندد و بتواند در کارهایی که نتیجه و محصول آن توسط یک جمعی به نتیجه می رسد به طور فعال شرکت کند.

 مسئولیت پذیری و توانایی ریسک کردن و تقصیر را در صورت قصور و کوتاهی به گردن دیگران نینداختن و حوصله و بردباری به خرج دادن بسیار در این شغل حیاتی است و اگر یکی از آنها دچار عیب باشد شخص توانایی ادامه کار را ندارد. نکته بینی و تیزبینی بسیار مهم است