دفتر یادداشت مدرن

دفتر یادداشت مدرن

-- دارای جای خودکار (مشکی و قهوه ای)

— دارای جای خودکار (مشکی و قهوه ای)

DA5

DA5

-- داری جای خودکار

— داری جای خودکار

DA3

دارای کش نگهدارنده

-- لبه ی طلایی

— لبه ی طلایی

DA7

دارای کش نگهدارنده

DA6

دارای کش نگهدارنده